پروژه های خاص

 

* تولید دستگاه TVM بنا به سفارش شرکت شهرپرداز جهت نصب در ایستگاه های مترو

* تولید نمونه های مختلف دستگاه های پمپ گاز و بنزین به سفارش شرکت پارس کمپرسور و تکنوتار