کابینت outdoor

 

کلیه رک های Outdoor طبق درخواست و با IP های مختلف به صورت پروژه تولید می گردد.