MahanLogoBlack

خدمات پوشش الکترواستاتیک

پوشش های الکترواستاتیک یکی از گزینه های موجود جهت رنگ کردن سطوح مختلف می باشد. در این روش ذرات باردار شده رنگ توسط تفنگ های مخصوص بر روی سطوح مورد نظر که آنها نیز با بار الکتریکی مخالف باردار شده اندر پاشیده میشود. یکی از مزیت های مهم این فناوری عمر و دوام لایه رنگ حاصله در مقابل خط و خش، ترک، و محو شدگی در طول زمان میباشد. همچنین این فناوری به علت عدم استفاده از محلول های شیمیایی خزری برای محیط زیست ایجاد نمیکند.

نکات برجسته